Reisvoorwaarden Bersama Travel

Reservering, boeking en betaling

Reservering van een reis kan persoonlijk, telefonisch of schriftelijk geschieden. De reservering wordt een definitieve boeking op het moment dat er een aanbetaling is gedaan. De aanbetaling bestaat uit tenminste 25% van de gehele reissom (exclusief vliegtickets-, reservering- en administratiekosten), met een minimum van € 200,00 per persoon en tevens uit het gehele bedrag van de annulering- c.q. reisverzekering. Reservering- en administratiekosten bedragen € 35,00. De resterende reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek te worden voldaan. Bij boekingen gedaan binnen zes weken voor vertrek dient de gehele reissom binnen twee werkdagen te zijn voldaan. Bij reissommen zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen die staan vermeld in het reisvoorstel.

Prijsgarantie

Prijsgarantie bestaat alleen wanneer binnen zeven werkdagen na boeking de aanbetaling is voldaan. Indien dit niet het geval is, dan worden prijsverhogingen wegens tussentijdse contractprijsverhogingen, koersschommelingen en brandstoftoeslagen aan de klant doorberekend. Indien de prijsverhoging plaatsvindt onder bovengenoemde omstandigheden, dan heeft u, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de mededeling van betreffende prijsverhoging, het recht om uw reis te annuleren. ”BERSAMA” zal in dat geval de reeds betaalde reissom, onder aftrek van de aanbetaling, zo spoedig mogelijk retourneren.
Reisduur en programma. De reisduur wordt, in de door ”BERSAMA” samengestelde, reisprogramma’s aangegeven in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst in Nederland, ongeacht het tijdstip, worden geteld als hele dagen.

Wijzigingen in het programma

De klant mag kosteloos het door ”BERSAMA” samengestelde programma wijzigen tot vier weken voor vertrek.
Nadien kan het programma, na overleg met “BERSAMA”, worden aangepast en zijn de evt. annuleringskosten van hotel en vervoer voor rekening van de klant.

Verzekeringen

Als agent van de Europeesche sluit ”BERSAMA” uw annulering- en/of uw reisverzekering af bij deze maatschappij.
Voor de verzekeringsvoorwaarden verwijzen wij u naar de informatiefolders van de Europeesche.

Annulering door de klant

Indien een reis door de reiziger wordt geannuleerd dan bent U, naast evt. verschuldigde reserveringskosten, aan ”BERSAMA” verschuldigd:
A) bij annulering tot acht weken voor vertrek: 15% v.d. reissom.
B) bij annulering tussen zes en vier weken voor vertrek: 50% van de reissom.
C) bij annulering  in de laatste vier weken voor vertrek: de totale reissom.
D)  reeds uitgereikte vliegtickets worden niet vergoed.

Annulering door Bersama Travel

De reissom dient zes weken voor vertrek betaald te zijn. Niet tijdige betaling kan leiden tot annulering van de reis door ”BERSAMA”. Annulering van de reis door ”BERSAMA” zal schriftelijk aan de reizigers worden medegedeeld.

Aansprakelijkheid voor de klant.

Hij/zij die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor een ieder voor wie hij/zij de reis boekt.

Aansprakelijkheid door Bersama Travel

”BERSAMA” is aansprakelijk voor de goede uitvoering van hetgeen in het reisvoorstel staat vermeld en de verwachtingen die de klant in redelijkheid kan hebben op grond van de publicaties van ”BERSAMA”, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bestemming en plaatselijke gebruiken. ”BERSAMA” zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de reizigers, zoals voorkeur voor een bepaalde zitplaats in het vliegtuig of ligging van een hotelkamer, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien door overmacht wijzingen noodzakelijk zijn in transport of accommodatie, dan verplicht ”BERSAMA” zich de nadelige gevolgen van deze wijzigingen zoveel mogelijk te beperken.

Bersama Travel is niet aansprakelijk voor:

 verlies of beschadiging van bagage, reisbescheiden of reisdocumenten;
 het te vroeg of te Iaat vertrekken van vliegtuigen en openbaar vervoer, zowel in Nederland als ter plaatse op uw vakantiebestemming;
 het zich ter plaatse op uw vakantiebestemming voordoen van calamiteiten, zoals storing in de elektriciteit- of watervoorziening;
 schade die het gevolg is van omstandigheden die niet in redelijkheid aan ”BERSAMA” kunnen worden toegerekend;
 schade als gevolg van het niet tijdig herbevestigen van uw terugvlucht, oorIog en/of oorlogsgevaar, criminaliteit, storingen in communicatie-middelen, etc.
 schade veroorzaakt door fouten die zijn gemaakt door derden of het niet nakomen van verplichtingen van derden wanneer deze derden geen werknemers zijn van ”BERSAMA” of niet zijn ingeschakeld door ”BERSAMA”.
 schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, zoals schades die het gevolg zijn van de gezondheidssituatie van de reiziger.
 schade die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer in Nederland geldende normen niet in redelijkheid aan ”BERSAMA” kan worden toegerekend.

Restitutie

Indien U geen gebruik maakt van reeds door u betaalde vliegtickets, geboekte overnachtingen of autohuur, zal dit nooit door ”BERSAMA” worden gerestitueerd, tenzij schriftelijk bevestigd door ”BERSAMA”.

Reisbescheiden

Ongeveer twee weken voor vertrek kunt u beschikken over uw reisbescheiden.

Over Bersama Travel

Flexibel en voordelig reizen door Zuidoost-Azië en Zuid Korea waarbij een hoge mate van “maatwerk” gerealiseerd kan worden met de zekerheid van transport en logies. Voor bijna elk budget hebben wij een oplossing.

 

 

Volg Bersama Travel op social media

Buigeind 9, 5685 DN Best
M. 06 82 32 81 08
E-mail: info@bersama.nl